Sau Quang Hải là ai, như thế nào?

Sau Quang Hải là ai, như thế nào?

Quang Hải đến Pháp và có thể nói, bước đi đầu của tiền vệ 25 tuổi đã xong. Tất cả sẽ chờ đợi bước đi