Cậu bạn người Australia vừa vô địch trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mọi trẻ em Việt: Thời gian của anh ấy là 13,33 giây và bạn có làm được?

Cậu bạn người Australia vừa vô địch trò chơi gắn liền với tuổi thơ của mọi trẻ em Việt: Thời gian của anh ấy là 13,33 giây và bạn có làm được?

Gấp và phi máy bay là trò chơi gắn với tuổi thơ của mọi đứa trẻ Việt Nam. Có những lúc, chỉ cần nhìn