mlxg

mlxg

Karsa và MLXG cùng xuất hiện một lúc, RNG đây là chiến thuật gì vậy?【mlxg】:Uzi vẫn chưa thể bình phụ