Hợp đồng ou Chao chảy ra: Bayern Dort+Paris đã được mời!Paris đã trả lời Doku Bola trong vòng 14 ngày

Hợp đồng ou Chao chảy ra: Bayern Dort+Paris đã được mời!Paris đã trả lời [Doku Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 20 tháng 4: Khi nó được thành lập bởi Chao châu Âu, có 12 câu lạc bộ bắt đầu.Để đạt được 15.German “” “” “” “Tuần lễ gương đơn